Niit - Ict Hà Nội » Tin tức » Tin tức công nghệ » Sự khác nhau của echo, print, print_r trong PHP
Sự khác nhau của echo, print, print_r trong PHP

Trong PHP bạn thấy có 3 hàm có thể xuất ký tự ra màn hình đó chính là: echo, print, print_r. Vấn đề ở đây là tại sao chúng ta lại cần cả 3 cách này? Giữa chúng có gì khác biệt?

 

Sự khác biệt của echo, print, print_r trong PHP

 

Sự khác biệt của echo, print, print_r trong PHP

 

Vậy thì, trước tiên chúng ta sẽ đi vào từng cách một xem sao.

 

1. Echo trong PHP

 

Echo không phải là một function mà nó được mô tả như là một cấu trúc ngôn ngữ. Nó chấp nhận một danh sách các đối số (nhiều đối số có thể được truyền vào) và không trả về giá trị hoặc trả về void.

Nó không thể được sử dụng như là một variable function trong PHP. Nó được sử dụng để hiển thị output của các tham số được truyền cho nó. Nó hiển thị từng output một hoặc nhiều chuỗi được phân tách bằng dấu phẩy.

 

Ví dụ về echo trong PHP:

 

<?php

  // PHP program to illustrate echo

  // Declare variable and initialize it.

  $x= "NIIT - ICT Hà Nội ";

  $y= "Việt Nam";

  // Display the value of $x

  echo$x, $y;

?>

 

Kết quả chúng ta nhận được là:

 

NIIT - ICT Hà Nội Việt Nam

 

2. Print trong PHP

 

Print không thực sự là một function. Nó là một cấu trúc ngôn ngữ nhưng luôn trả về giá trị 1. Vì vậy, nó có thể được sử dụng như một biểu thức.

Không giống như echo, print chỉ chấp nhận một đối số tại một thời điểm. Nó không thể được sử dụng như là một variable function trong PHP. Print chỉ xuất các chuỗi. Nó thực thi chậm so với echo.

 

Ví dụ về print trong PHP

 

<?php

  // PHP program to illustrate echo

  // Declare variable and initialize it.

  $x= "NIIT - ICT Hà Nội";

  // Display the value of $x

  print$x;

?>

 

Kết quả chúng ta nhận được là:

 

NIIT - ICT Hà nội

 

3. Print_r() trong PHP

 

print_r() là một hàm thông thường. Nó đưa ra thông tin chi tiết về tham số theo định dạng với kiểu của nó (của một mảng hoặc một đối tượng), có thể dễ dàng hiểu được bởi con người.

Trong hàm print_r, đầu ra được lưu trữ trên bộ nhớ đệm bên trong khi tham số trả về được truyền vào.

Nếu truyền tham số trả về cho TRUE, print_r() sẽ trả về thông tin đầy đủ thay vì chỉ in nó. Trong suốt quá trình thực hiện hàm này giúp xác định bất kỳ trục trặc nào trong khi thực hiện chương trình. Nó tương tự như hàm var_dump() để gỡ lỗi trong PHP.

 

Ví dụ 1 về hàm print_r()

 

<?php

  // PHP program to illustrate echo

  // Declare an array

  $arr= array('0'=> "NIIT",

             '1'=> "ICT", 

             '2'=> "Hà Nội",

             '3'=> "Việt Nam");

  // Display the value of $arr

  print_r($arr);

?>

 

Kết quả chúng ta nhận được là:

 

Array

(

    [0] => NIIT

    [1] => ICT

    [2] => Hà Nội

    [3] => Việt Nam

)

 

Ví dụ 2 về hàm print_r()

 

<?php

  $a= "NIIT ICT Hanoi";

  $b= array('0'=> "NIIT", '1'=> "ICT", '2'=> "Hanoi");

  $c= 3.14;

  $d= 7;

 

  // Single argument

  print"\n$a\n";

 

  // Multiple argument

  echo$c+ $d. "\n";

 

  // Return with internal output buffering

  print_r($b);

?>

 

Kết quả chúng ta nhận được là:

 

NIIT ICT Hanoi

10.14

Array

(

    [0] => NIIT

    [1] => ICT

    [2] => Hanoi

)

 

Như vậy bạn đã biết được echo, print, print_r khác nhau ở điểm nào rồi chứ? Tùy từng yêu cầu bài toán cụ thể mà sử dụng chúng đúng mục đích bạn nhé.

 

>> Học thành thạo Lập trình Web PHP tại NIIT - ICT Hà Nội. Đăng ký ngay!