Niit - Ict Hà Nội » Tin tức » Tin tức công nghệ » Quy ước đặt tên trong java
Quy ước đặt tên trong java

Quy ước đặt tên Java là một quy tắc phải tuân theo khi bạn quyết định nó không bị buộc phải làm theo. Vì vậy nó được gọi là quy ước không quy tắc. Các quy ước này được đề xuất bởi một số cộng đồng Java như Sun microsystems và Netscape.

 

Tất cả các lớp giao diện, gói, phương thức và trường của ngôn ngữ lập trình Java được đưa ra theo quy ước đặt tên Java. Nếu bạn không tuân theo các quy ước này nó có thể tạo ra sự nhầm lẫn hoặc mã sai.

 

Lợi thế của quy ước đặt tên trong java

 

Bằng cách sử dụng các quy ước đặt tên Java tiêu chuẩn bạn làm cho mã của mình dễ đọc hơn cho chính mình và các lập trình viên khác về khóa đào tạo java này. 

 

Khả năng đọc của chương trình Java là rất quan trọng. Nó chỉ ra rằng ít thời gian hơn để tìm ra những gì mã làm.

 

Quy ước đặt tên trong java

Quy ước đặt tên trong java

 

Sau đây là các quy tắc chính phải được tuân theo bởi mọi định danh:

 

- Tên không được chứa bất kỳ khoảng trắng nào.

- Tên không nên bắt đầu bằng các ký tự đặc biệt như & (ký hiệu), $ (đô la), _ (gạch dưới).

 

Chúng ta hãy xem một số quy tắc khác cần được tuân theo bởi các định danh.

 

Class trong java.

 

- Nó nên bắt đầu bằng chữ in hoa.

- Nó phải là một danh từ như Màu sắc, Nút, Hệ thống, Chủ đề, v.v.

- Sử dụng các từ thích hợp, thay vì các từ viết tắt.

 

Example :

 

ví dụ

 

Interface trong java.

 

- Nó nên bắt đầu bằng chữ in hoa.

- Nó phải là một tính từ như Runnable, Remote, ActionListener.

- Sử dụng các từ thích hợp, thay vì các từ viết tắt.

 

Example :

 

ví dụ

 

Method trong Java.

 

- Nó nên bắt đầu bằng chữ thường.

- Nó phải là một động từ như main (), print (), println ().

- Nếu tên chứa nhiều từ, hãy bắt đầu nó bằng một chữ cái viết thường theo sau là một chữ cái viết hoa như actionPerformed ().

 

Example :

 

ví dụ

 

Variable trong Java.

 

- Nó nên bắt đầu bằng một chữ cái viết thường như id, name.

- Không nên bắt đầu bằng các ký tự đặc biệt như & (ký hiệu), $ (đô la), _ (gạch dưới).

- Nếu tên chứa nhiều từ, hãy bắt đầu bằng chữ cái viết thường theo sau là chữ cái viết hoa như FirstName, lastName.

- Tránh sử dụng các biến một ký tự như x, y, z.

 

Example :

 

ví dụ

 

Package trong Java.

 

- Nó nên là một chữ cái viết thường như java, lang.

- Nếu tên chứa nhiều từ, nó nên được phân tách bằng dấu chấm (.) Như java.util, java.lang.

 

Example :

 

ví dụ

 

 

Constant trong Java.

 

- Nó nên được viết bằng chữ in hoa như Red & Yellow.

- Nếu tên chứa nhiều từ, nó phải được phân tách bằng dấu gạch dưới (_), chẳng hạn như MAX_PRIORITY.

- Nó có thể chứa các chữ số nhưng không phải là chữ cái đầu tiên.

 

Example :

 

ví dụ

 

CamelCase trong các quy ước đặt tên java

 

Java tuân theo cú pháp trường hợp lạc đà để đặt tên lớp, giao diện, phương thức và biến.

 

Nếu tên được kết hợp với hai từ, từ thứ hai sẽ bắt đầu bằng chữ in hoa luôn luôn như actionPerformed (), FirstName, ActionEvent, ActionListener, v.v.