Niit - Ict Hà Nội » Tin tức » Tin tức công nghệ » Các đối tượng và các lớp trong Java
Các đối tượng và các lớp trong Java

Một đối tượng trong Java là thực thể logic cũng như thực thể trong khi một lớp trong Java chỉ là một thực thể logic.

 

Một đối tượng trong Java là gì

 

 

Một thực thể có trạng thái và hành vi được gọi là một đối tượng ví dụ như ghế, xe đạp, bút đánh dấu, bút, bàn, xe hơi, vv Nó có thể là vật lý hoặc logic (hữu hình và vô hình).

 

Ofbjects and Classes in java

Các đối tượng và các lớp trong Java

 

Một đối tượng có ba đặc điểm:

 

- Trạng thái: thể hiện dữ liệu (giá trị) của một đối tượng.

- Hành vi: thể hiện hành vi (chức năng) của một đối tượng như gửi tiền, rút ​​tiền, v.v.

- Danh tính: Một danh tính đối tượng thường được triển khai thông qua một ID duy nhất. Giá trị của ID không hiển thị cho     người dùng   bên ngoài. Tuy nhiên nó được JVM sử dụng nội bộ để xác định duy nhất từng đối tượng.

 

Bút là một đối tượng. Tên của nó là Reynold màu sắc là màu trắng được gọi là trạng thái của nó. Nó được sử dụng để viết vì vậy viết là hành vi của nó.

 

Một đối tượng là một thể hiện của một lớp. Một lớp là một mẫu hoặc bản thiết kế mà từ đó các đối tượng được tạo. Vì vậy một đối tượng là thể hiện (kết quả) của một lớp.

 

Định nghĩa đối tượng:

 

- Một đối tượng là một thực thể trong thế giới thực.

- Một đối tượng là một thực thể thời gian chạy.

- Đối tượng là một thực thể có trạng thái và hành vi.

- Đối tượng là một thể hiện của một lớp.

 

Một lớp trong Java là gì

 

Một lớp là một nhóm các đối tượng có các thuộc tính chung. Nó là một mẫu hoặc bản thiết kế mà từ đó các đối tượng được tạo. Nó là một thực thể logic. Nó không thể là vật lý.

 

Một lớp trong Java có thể chứa:

 

- Lĩnh vực

- Phương pháp

- Người xây dựng

- Khối

- Lớp và giao diện lồng nhau

 

Cú pháp khai báo một lớp:

 

ví dụ 1

 

Biến sơ thẩm trong Java

 

Một biến được tạo bên trong lớp nhưng bên ngoài phương thức được gọi là biến thể hiện. Biến sơ thẩm không nhận được bộ nhớ tại thời gian biên dịch. 

 

Nó nhận được bộ nhớ trong thời gian chạy khi một đối tượng hoặc thể hiện được tạo. Đó là lý do tại sao nó được gọi là một biến thể hiện.

 

Phương thức trong Java

 

Trong Java một phương thức giống như một hàm được sử dụng để phơi bày hành vi của một đối tượng.

 

Ưu điểm của phương pháp

 

- Mã tái sử dụng

- Tối ưu hóa mã

 

từ khóa mới trong Java

 

Từ khóa mới được sử dụng để phân bổ bộ nhớ trong thời gian chạy. Tất cả các đối tượng có được bộ nhớ trong vùng nhớ Heap.

 

Đối tượng và lớp: chính trong lớp

 

Trong ví dụ này tôi đã tạo một lớp Sinh viên có hai tên thành viên dữ liệu và tên. Tôi đang tạo đối tượng của lớp Sinh viên bằng từ khóa mới và in giá trị của đối tượng.

 

Ở đây ta đang tạo một phương thức main () bên trong lớp.

 

Tập tin: Student.java

 

ví dụ 2

 

Đối tượng và lớp Ví dụ: chính bên ngoài lớp

 

Trong phát triển thời gian thực tôi tạo các lớp và sử dụng nó từ một lớp khác. Đó là một cách tiếp cận tốt hơn so với trước đây. ta hãy xem một ví dụ đơn giản nơi ta đang có phương thức main () trong một lớp khác.

 

ta có thể có nhiều lớp trong các tệp java khác nhau hoặc tệp java đơn. Nếu bạn định nghĩa nhiều lớp trong một tệp nguồn java thì nên lưu tên tệp với tên lớp có phương thức main ().

 

Tệp: TestStudent1.java

 

ví dụ 3

 

3 cách để khởi tạo đối tượng

 

Có 3 cách để khởi tạo đối tượng trong java.

 

  1. Theo biến tham chiếu
  2. Theo phương pháp
  3. Bởi nhà xây dựng

 

1) Ví dụ về đối tượng và lớp: Khởi tạo thông qua tham chiếu

 

Khởi tạo một đối tượng có nghĩa là lưu trữ dữ liệu vào đối tượng. Ta hãy xem một ví dụ đơn giản nơi ta sẽ khởi tạo đối tượng thông qua một biến tham chiếu.

 

2) Ví dụ về đối tượng và lớp: Khởi tạo thông qua phương thức

 

Trong ví dụ này tôi đang tạo hai đối tượng của lớp Student và khởi tạo giá trị cho các đối tượng này bằng cách gọi phương thức insertRecord. Ở đây ta đang hiển thị trạng thái (dữ liệu) của các đối tượng bằng cách gọi phương thức displayIn information ().

 

Như bạn có thể thấy trong hình trên, đối tượng lấy bộ nhớ trong vùng nhớ heap. Biến tham chiếu đề cập đến đối tượng được phân bổ trong vùng bộ nhớ heap. Ở đây, s1 và s2 đều là các biến tham chiếu tham chiếu đến các đối tượng được phân bổ trong bộ nhớ.

 

Những cách khác nhau để tạo một đối tượng trong Java là gì?

 

Có nhiều cách để tạo một đối tượng trong java. Họ đang:

 

- Theo từ khóa mới

- Theo phương thức newInstance ()

- Theo phương thức clone ()

- Bằng cách khử lưu huỳnh

- Theo phương pháp nhà máy, vv

 

Đối tượng ẩn danh

 

Ẩn danh đơn giản có nghĩa là không tên. Một đối tượng không có tham chiếu được gọi là một đối tượng ẩn danh. Nó chỉ có thể được sử dụng tại thời điểm tạo đối tượng.

 

Tạo nhiều đối tượng chỉ bằng một loại

 

Tôi có thể tạo nhiều đối tượng theo một loại chỉ khi ta làm trong trường hợp nguyên thủy.

 

>> Bài viết này viết về các đối tượng trong java khi học lập trình Java cũng như các ngôn ngữ khác thì các lớp đối tượng là rất quan trọng.

 

Tôi viết bài này nhằm mục đích cho những người chưa biết thì có thể tìm hiểu, và mong nhận được những ý kiến đóng góp để có những bài viết hay hơn về sau.