Niit - Ict Hà Nội » Tin tức » Tin tức công nghệ » Các loại hằng trong lập trình PHP
Các loại hằng trong lập trình PHP

Theo mặc định một hằng số là trường hợp nhạy cảm. Theo quy ước định danh không đổi luôn là chữ hoa. 

 

Một tên hằng bắt đầu bằng một chữ cái hoặc dấu gạch dưới theo sau là bất kỳ số lượng chữ cái số hoặc dấu gạch dưới. Nếu bạn đã xác định một hằng số nó không bao giờ có thể thay đổi hoặc không xác định.

 

Để xác định một hằng số bạn phải sử dụng hàm định nghĩa () và để lấy giá trị của hằng số bạn chỉ cần chỉ định tên của nó. Không giống như với các biến bạn không cần phải có hằng số với $. 

 

Bạn cũng có thể sử dụng hàm hằng () để đọc giá trị của hằng nếu bạn muốn lấy tên của hằng một cách linh hoạt.

 

Các loại hằng trong lập trình PHP

Các loại hằng trong lập trình PHP

 

>> PHP đang làm điên đảo thị trường với những khóa học lập trình PHP Web không phải nó dễ cũng không phải vì nó hay mà là vì nó đang được rất nhiều Doanh nghiệp thiếu nhân sự, cơ hội cho bạn được đi làm rất cao <<

 

Hàm hằng ()

 

Như được chỉ định bởi tên hàm này sẽ trả về giá trị của hằng.

 

Điều này hữu ích khi bạn muốn lấy giá trị của hằng số nhưng bạn không biết tên của nó tức là nó được lưu trữ trong một biến hoặc được trả về bởi một hàm.

 

hằng () ví dụ

 

Biến hằng PHP
 

 

Chỉ dữ liệu vô hướng (boolean, số nguyên, float và chuỗi) có thể được chứa trong các hằng số.

 

Sự khác nhau giữa các hằng và biến là

 

- Không cần phải viết một ký hiệu đô la ($) trước một hằng số, trong đó như trong Biến, người ta phải viết một ký       hiệu đô la.

 

- Các hằng số không thể được định nghĩa bằng phép gán đơn giản, chúng chỉ có thể được xác định bằng cách sử     dụng hàm định nghĩa ().

 

- Các hằng số có thể được xác định và truy cập ở bất cứ đâu mà không liên quan đến các quy tắc phạm vi thay        đổi.

 

- Khi các hằng số đã được đặt, có thể không được xác định lại hoặc không xác định.

 

Tên hằng hợp lệ và không hợp lệ

 
Hàng PHP
 

Hằng số ma thuật PHP

 

PHP cung cấp một số lượng lớn các hằng số được xác định trước cho bất kỳ tập lệnh nào mà nó chạy.

 

Có năm hằng số ma thuật thay đổi tùy thuộc vào nơi chúng được sử dụng. 

 

Ví dụ: giá trị của __LINE__ phụ thuộc vào dòng được sử dụng trong tập lệnh của bạn. Các hằng số đặc biệt này không phân biệt chữ hoa chữ thường và như sau.

 

Một vài hằng số PHP "ma thuật" được đưa ra dưới đây.

 

SR.NO Name & Description
1

 __LINE__

 Số dòng hiện tại của tập tin

2

 __FILE__

 Đường dẫn đầy đủ và tên của tệp tên. Nếu được sử dụng bên trong bao gồm tên của tệp được bao gồm sẽ được   trả  về. Kể từ PHP 4.0.2, __FILE__ luôn chứa một đường dẫn tuyệt đối trong khi trong các phiên bản cũ hơn, nó   chứa đường dẫn tương đối trong một số trường hợp.

3

 __FUNCTION__

 Tên hàm. (Đã thêm vào PHP 4.3.0) Kể từ PHP 5, hằng số này trả về tên hàm như được khai báo (phân biệt chữ   hoa  chữ thường). Trong PHP 4, giá trị của nó luôn luôn được hạ thấp.

4

 __CLASS__

 Tên lớp. (Đã thêm vào PHP 4.3.0) Kể từ PHP 5, hằng số này trả về tên lớp như được khai báo (phân biệt chữ hoa   chữ thường). Trong PHP 4, giá trị của nó luôn luôn được hạ thấp.

5

 __METHOD__

 Tên phương thức lớp. (Đã thêm trong PHP 5.0.0) Tên phương thức được trả về như được khai báo (phân biệt chữ   hoa chữ thường).