Niit - Ict Hà Nội » Đào tạo » Đào tạo ngắn hạn » Khóa học lập trình Angular » Angular 4+ Nền tảng xây dựng ứng dụng Web tương lai
Angular 4+ Nền tảng xây dựng ứng dụng Web tương lai

-Giới thiệu tổng quát về khóa học-

1. Tên khóa học: Angular 4+ Nền tảng xây dựng ứng dụng Web tương lai

Angular 4+ Nền tảng xây dựng ứng dụng Web tương lai-1


2. Đối tượng học viên
            Lập trình viên Các Công ty Phát triển phần mềm 

3. Yêu cầu khóa học
            Học viên cần phải có kiến thức về Javascript
            Kiến thức cơ bản về HTML, CSS
            Có kiến thức về lập trình hướng đối tượng như C++, Java, C#
            Không cần biết trước về Angular (1,2,4)

4. Mô tả về khóa học
Angular là một Framework mã nguồn mở cho phép các lập trình viên có thể xây dựng ứng dụng với quy mô nhỏ, vừa và lớn theo mô hình SPA (Single-Page-Applications). Angular 4 cho phép các lập trình viên kết hợp với các nền tảng mạnh mẽ khác như Asp.Net MVC Core, JAVA Spring, PHP và các giải pháp xây dựng ứng dụng di động như NativeScript, Ionic …Khóa học cung cấp cho các học viên Nhanh nhất và hiệu quả nhất trong việc tiếp cận với Angular.
 
Đến với khóa học các học viên sẽ được học và tìm hiểu về các chủ đề sau:
            - Thế nào là Anglar 2, Angular 4 ?
            - Cách tiếp cận trong việc xây dựng ứng dụng khi sử dụng Angular 2.4                     
            - Giới thiệu về các kiến thức TypeScript và mối liên hệ giữa TypeScript và JavaScrip
            - Sử dụng Angular -Cli trong việc tạo ứng dụng Angular 4                  
            - Kiến trúc Angular 4 
            - Vai trò của Component trong việc hiển thị và thao tác với dữ liệu      
            - Cách thức Binding dữ liệu 
            - Thao tác dữ liệu với Form thông qua Template-driven Form  và  Reactive Forms 
            - Kiểm tra và hiển thị thông báo lỗi khi thao tác với Form
            - Cách thức sử dụng Directive
            - Sử dụng Routing và các thức phân chia ứng dụng theo Modules 
            - Thao tác với Services và các đặc trưng Http (Http Get, Post, Put, Delete)
            - Triển khai ứng dụng và tối ưu khi cài đặt

5. Thời gian học                                                                                              
            Số giờ học : 60h (3h/ buổi) tương đương 30 buổi

6. Giảng viên
            - Có kinh nghiệm 15 năm trong phát triển phần mềm, với Angular 2,4 có kinh nghiệp phát triển các dự án với các đối tác Australia, và châu Âu
            - Có tham chiếu tới các dự án đã xây dựng và phát triển