Lập trình toàn diện với Angular 4+

- Giới thiệu tổng quát về khóa học -


1. Tên khóa học:
 Lập trình toàn diện với Angular 4+

Lập trình toàn diện với Angular 4+-1


2. Đối tượng học viên
Lập trình viên các Công ty Phát triển Phần mềm

3.Yêu cầu khóa học
Học viên cần phải có kiến thức về Javascript                                                                                        
Kiến thức cơ bản về HTML, CSS                                                                                     
Có kiến thức về lập trình hướng đối tượng như C++, Java, C#
Có kiến thức về TypeScript 

4. Mô tả về khóa học

Học viên sẽ được cung cấp các kiến thức toàn diện về lập trình Angular 4+, đây là phiên bản mới nhất của Angular. Học viên sẽ được cung cấp các kiến thức Cơ bản của Angular 4 như : Components, Directives, Services, Forms, Http Access, Authentication, Optimizing an Angular App with Modules.

Ngoài ra học viên còn được cung cấp các kiến thức liên quan khác như cách sử dụng Angular-Cli để tạo ứng dụng với Angular 4, Angular 4+. Làm quen với xây dựng Unit Test  và Automatic Test với Karma và Jasmine cũng như là phương thức triển khai các ứng dụng được xây dựng bởi Angular 4+.

Học viên cũng sẽ được cung cấp các kiến thức thực tế thông qua việc lựa chọn dự án Phần mềm để triển khai với Angular 4 bao gồm : 
- Phân tích và thiết kế kiến trúc phát triển phần mềm với Angular 4
- Cách tổ chức và phân tách Module
- Routing Lazy và cách thức kiểm soát các Router
- Bảo mật và kiểm soát truy cập
- Dependency injection và Service 
- và nhiều các kiến thức có liên quan khác

                                                                                                           
5. Thời gian học
Số giờ học : 64h (3h/ buổi)

6. Giảng viên
- Có kinh nghiệm 15 năm trong phát triển phần mềm, với Angular 2,4 có kinh nghiệp phát triển các dự án với các đối tác Australia, và châu âu
- Có tham chiếu tới các dự án đã xây dựng và phát triển