Niit - Ict Hà Nội » Đào tạo » Đào tạo ngắn hạn » Khóa học lập trình Angular » Lập trình Angular 4+ và Asp.net Mvc Core Api + Entity Framework Core
Lập trình Angular 4+ và Asp.net Mvc Core Api + Entity Framework Core

- Giới thiệu tổng quát về khóa học -

1. Tên khóa học
Lập trình Angular 4+ và Asp.net Mvc Core Api + Entity Framework Core
 

Lập trình Angular 4+ và Asp.net Mvc Core Api + Entity Framework Core-1


2. Đối tượng học viên
Lập trình viên các Công ty Phát triển Phần mềm
 
3. Yêu cầu khóa học
Học viên cần phải có kiến thức về Javascript
Kiến thức cơ bản về HTML, CSS
Có kiến thức về lập trình hướng đối tượng như C#
Có kiến thức về TypeScript
 
4. Mô tả về khóa học
Học viên sẽ được cung cấp các kiến thức toàn diện về lập trình Angular 4+, kết hợp với Asp.Net Mvc Core API và Entity Framework. Với Module này học viên sẽ được cung cấp đầy đủ các kiến thức, hằm để phát triển ứng dụng trên nền tảng Web với mô hình kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) bằng việc xây dựng và triển khai Service thông qua nền tảng công nghệ mới nhất của Microsoft đó chính là Asp.net MVC Core Api kết hợp với Entity Framework.

Với nền tảng kiến trúc Asp.Net MVC Core Api và Entity Framework Core học viên sẽ được cung cấp các kiến thức :
+ Xây dựng các APIs với ASP.NET Core
+ Test các Api với công cụ PostMan
+ các đặc trưng của ASP.NET MVC Core
+ Dependency injection, các nguyên mẫu phát triển như repository và unit of work trong ASP.NET MVC Core APIs
+ các thành phần của Entity Framework Core , việc lưu trữ và truy vấn thông tin
+ Xây dựng Model, ViewModel với ASP.NET MVC
+ Sử dụng AutoMapper với ASP.NET MVC Core
+ Xây dựng các Entity với các quan hệ một - nhiều và nhiều - nhiều
+ Thực hiện các phương thức CRUD đối với các Entity
+ Quá trình ghi Log và xử lý lỗi với ASP.NET MVC Core
+ Thực hiện xử lý bảo mật và kiểm soát thông tin đối với người Sử dụng
...

Với Angular 4+ Học viên sẽ được cung cấp các kiến thức như :
+ Tích hợp Angular 4+ với Asp.Net Mvc Core
+ Cung cấp các kiến thức Cơ bản như : Components, Directives, Services, Forms, Http Access, Authentication, Optimizing an Angular App with Modules.
+ Xây dựng unit Test  và Automatic Test với Karma và Jasmine
+ Kiến trúc phát triển ứng dụng phía Font-End với Angular 4
+ Cách tổ chức và phân tách Module
+ Routing Lazy và Cách thức kiểm soát các Router
+ bảo mật và kiểm soát truy cập
+ Dependency injection và Service
+ và nhiều các kiến thức có liên quan khác ...
 
5. Thời gian học
Số giờ học : 72h(3h/ buổi)
 
6. Giảng viên :
- Có kinh nghiệm nhiều năm trong phát triển phần mềm với Asp.Net MVC, Angular 2,4 có kinh nghiệp phát triển các dự án với các đối tác Australia, và châu âu
- Có tham chiếu tới các dự án đã xây dựng và phát triển