Lập trình Angular 4+ và Firebase
- Giới thiệu tổng quát về khóa học lập trình Angular 4+ và Firebase -

1. khóa học Lập trình Angular 4+ và Firebase
 

Lập trình Angular 4+ và Firebase-1

khóa học lập trình angular 4+ firebase

2. Đối tượng học viên
Lập trình viên các Công ty Phát triển Phần mềm
 
3. Yêu cầu khóa học
Học viên cần phải có kiến thức về Javascript

Kiến thức cơ bản về HTML, CSS

Có kiến thức về lập trình hướng đối tượng như C#

Có kiến thức về TypeScript

Không cần biết Sql

4. Mô tả về khóa học
Học viên sẽ được cung cấp các kiến thức toàn diện về lập trình Angular 4+, kết hợp với Firebase. Firebase là một dịch vụ cơ sở dữ liệu thời gian thực hoạt động trên nền tảng đám mây được cung cấp bởi Google nhằm giúp các lập trình phát triển nhanh bằng cách đơn giản hóa các thao tác với cơ sở dữ liệu. Firebase không hoạt động dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ, nó được tổ chức theo mô hình dữ liệu hình cây.

Với khóa học này học viên sẽ được cung cấp các kiến thức :
+ Giới thiệu tổng quát về Firebase, Mô hình quản lý dữ liệu

+ Các tổ chức dữ liệu của Firebase và các phương thức thao tác và truy vấn  dữ liệu với Firebase

+ Xác thực người sử dụng với Firebase...

Với Angular 4+ Học viên sẽ được cung cấp các kiến thức như :
+ Tích hợp Angular 4+ với Asp.Net Mvc Core

+ Cung cấp các kiến thức Cơ bản như : Components, Directives, Services, Forms, Http Access, Authentication, Optimizing an Angular App with Modules.

+ Xây dựng unit Test  và Automatic Test với Karma và Jasmine

+ Kiến trúc phát triển ứng dụng phía Font-End với Angular 4

+ Cách tổ chức và phân tách Module

+ Routing Lazy và Cách thức kiểm soát các Router

+ bảo mật và kiểm soát truy cập

+ Dependency injection và Service

+ và nhiều các kiến thức có liên quan khác ...
 
5. Thời gian học
Số giờ học : 54h (3h/ buổi)
 
6. Giảng viên :
- Có kinh nghiệm nhiều năm trong phát triển phần mềm với Asp.Net MVC, Angular 2,4 có kinh nghiệp phát triển các dự án với các đối tác Australia, và châu âu

- Có tham chiếu tới các dự án đã xây dựng và phát triển